Fasady w Centrach

Skorzystaj z wyjątkowych promocji, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. 

Regulamin Sprzedaży Premiowej

„Fasady w Centrum Dekoral 2020”

 

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Organizatorem Promocji dla firm, prowadzonej pod nazwą „Fasady w Centrum Dekoral 2020” (dalej „Promocja”) jest PPG Deco Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000068982 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 932708766, NIP 895-17-60-602; posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 356.000.000,00 zł (dalej „Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup produktów dostępnych w sieci sprzedaży Centrów Dekoral Professional marki Dekoral Professional Akrotix SX Aero, i Akrys 3000, we wszystkich opakowaniach handlowych (dalej „Produkty promocyjne”).
3. Sprzedaż Produktów promocyjnych prowadzona będzie w dniach : 01.10.2020-31.10.2020 r. Organizator nie gwarantuje dostępności towarów we wszystkich punktach sprzedaży we wskazanym powyżej okresie.
4. Promocja prowadzona jest w sieci sprzedaży Centrum Dekoral Professional i na platformie internetowej B2B pod adresem sklepcentrumdekoral.ppgnet.com. 
 

Uczestnicy Promocji

§ 2


1. Uczestnikiem Promocji mogą być jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 kc (dalej „Uczestnik”).
2. W Promocji mogą wziąć jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalnością gospodarczą, będące zarejestrowanymi klientami Centrum Dekoral Professional.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodziny tych osób. Za członków rodziny tych osób uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 

Warunki uczestnictwa w Promocji

§3


1. W celu udziału w Promocji, Uczestnik powinien w okresie trwania Promocji dokonać zakupów Produktów promocyjnych w Centrach Dekoral Professional.
2. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w par. 1 jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w par. 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 45% od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów.
3. Dodatkowymi nagrodami w Promocji są:
- W przypadku zakupu produktów promocyjnych, po uwzględnieniu indywidualnych rabatów przysługujących Uczestnikowi, o łącznej wartości, w trakcie trwania promocji, powyżej 1500,00 netto – 3 koszulki za 3 zł netto.
- W przypadku zakupu 1 palety opakowań (33 szt.), biały lub baza, Akrotix SX Aero – 1 wybrane opakowanie za 1 zł netto oraz 32 szt. wybranych opakowań po cenie uwzględniającej rabat promocyjny 45%.
4. Dodatkowe nagrody są przyznawane łącznie. Warunkiem ich otrzymania jest każdorazowe spełnienie kryteriów określonych w pkt. 3.
5. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi oraz rabatowymi, obowiązującymi w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 

Reklamacje

§ 4


1. Reklamacje mogą być składane w terminie od 14 dni od daty zakończenie promocji. O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego, przy czym reklamacje wysłane w terminie, ale doręczone Organizatorowi po 14 dniach od daty zakończenie promocji nie będą uwzględniane.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem nazwy Promocji.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę i NIP firmy oraz dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji nastąpi w terminie 10 dni od doręczenia reklamacji, nie później jednak niż 30 dni od daty zakończenia Promocji.
 

Dane osobowe

§5


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest PPG Deco Polska sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Administrator”)
2. Dane osobowe uczestników Promocji, zawarte także w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
- organizacji Promocji i wydania Nagrody,
- rozpatrywania reklamacji, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania Promocji,
- archiwizacji dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego,
- w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora (na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Organizatora,
- w celu przesyłania mailem informacji handlowych, marketingowych i informacyjnych przez Organizatora, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.)*
3. Przekazanie Organizatorowi przez uczestnika Promocji jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia wydania Nagrody. Brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi Promocji otrzymania Nagrody. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe uczestnika Promocji będą przekazane:
- organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- innym podmiotom w celu realizacji Promocji, w tym m.in. wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonywania obowiązków Organizatora lub Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi, systemów informatycznych i/lub serwisu www lub wsparcia prawnego i księgowego.
5. Uczestnikowi Promocji wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Firmę przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Promocji powinny być kierowane na adres Administratora.
 

Postanowienia końcowe

§6


1. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie dla Uczestników na stronie internetowej www.centrumdekoral.pl przez cały czas trwania Promocji.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu, mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.